Simple terraform+ansible configuration to quickly spin up a development Docker swarm on my homeserver
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

54 wiersze
918 B

resource "libvirt_domain" "domain" {
count = var.node_count
name = "swarm-${count.index + 1}"
vcpu = var.node_vcpu
memory = var.node_memory
disk {
volume_id = libvirt_volume.root[count.index].id
}
cloudinit = libvirt_cloudinit_disk.cidata[count.index].id
console {
type = "pty"
target_port = "0"
target_type = "serial"
}
console {
type = "pty"
target_type = "virtio"
target_port = "1"
}
network_interface {
bridge = "br0"
}
provisioner "remote-exec" {
inline = [
"cloud-init status --wait",
"sudo shutdown -r +0"
]
connection {
type = "ssh"
user = "deploy"
host = "swarm-${count.index + 1}"
}
}
provisioner "remote-exec" {
inline = [
"echo 'ready'",
]
connection {
type = "ssh"
user = "deploy"
host = "swarm-${count.index + 1}"
}
}
}